github twitter mastodon telegram 500px
کتاب ماهی

در فیلم کتاب ماهی (The Book of Fish ): درباره‌ی یک دانشمند تبعیدی و یک ماهی‌گیر است که برای نوشتن یک کتاب با یکدیگر همکاری می‌کنند.. زمانی که کشوری از فلسفه برای تقویت کنترل خود بر مردم استفاده می‌کند. یک فرد معمولی تلاش خود را صرف ورود به طبقه حاکم و زنده ماندن میکند هر چند که طبقه حاکم از خرد و فلسفه بیزار است و محرومان را تحقیر می کند. این نوع کشور وحشتناک بود. مردم نمی‌توانستند تحصیل کنند، اما مجبور به ارائه مالیات‌های سنگین شدند. با این حال، چند ستاره کوچک در تاریکی می درخشیدند، آن مردم آنقدر شجاع و ناامیدانه بی باک بودند که با ریا و شرارت می جنگیدند.فیلم به وضوح تأثیر فرهنگ کنفوسیوس و معایب آن را هنگامی که از آن به عنوان ابزار حاکم استفاده می شود نشان می دهد.

همچنین به طور غیرمستقیم توضیح می دهد که فرهنگ کنفوسیوس در واقع یک نئوکنفوسیوسیسم است که فقط برای کمک به امپراتور برای متحد کردن افکار مردم و کنترل آنها ارائه شده است.به هر حال این فیلم به من طنین و تجلی داد.