github twitter mastodon telegram 500px
گردآوری آموزش‌های پخت نهار روزانه
تاریخ: 1401/10/19
یک دقیقه خواندن
83 کلمه
برچسب: برنامه،
نویسنده : جواد سجادی

روزانه برای پدر مهربان باید نهاری درست کنم. بسترهایی که از آن می‌آموزم و نوع غذا را اینجا می‌نویسم. این صفحه منبعی برای مرور سریع خویش خواهد بود.

ردیفغذازمان/دقیقهآشپزلینک
1غذای جدید با سینه مرغ٤:٣٦مهلاآموزش
2غذا با سینه مرغ1کوک مکآموزش
3لوبیا پلو مجلسی١٠:٢٧ته‌دیگآموزش
4لوبیا پلو رستورانی5:26شف کامرانآموزش
5هویج‌پلو8:39نواب ابراهیمیآموزش
6دلمه12:38مهرداد پزآموزش
7لوبیاپلو10:43//آموزش